مسابقه شماره یازده با موضوع چیستان ساده

این مسابقه یک مسابقه سرگرمی ساده با موضوع چیستان است. در این مسابقه به سه نفر به قید قرعه جایزه داده می شود. پس از شرکت در مسابقه امکان ویرایش پاسخ وجود ندارد.


جزییات مسابقه:

 • شماره مسابقه: 11
 • نام مسابقه: مسابقه شماره یازده با موضوع چیستان ساده
 • نوع مسابقه: چیستان
 • گروه مسابقه: اطلاعات عمومی
 • امکان ویرایش پس از شرکت در مسابقه: ندارد
 • تاریخ شروع: 1398/06/22 22:05:06
 • تاریخ پایان: 1398/06/29 23:59:59
 • اعلام نتایج: 1398/06/30 22:59:59
 • شرح مسابقه: این مسابقه یک مسابقه سرگرمی ساده با موضوع چیستان است. در این مسابقه به سه نفر به قید قرعه جایزه داده می شود. پس از شرکت در مسابقه امکان ویرایش پاسخ وجود ندارد.

جوایز این مسابقه:

 • جایزه نفر اول وجه نقد به مبلغ 350،000 ریال
 • جایزه نفر دوم وجه نقد به مبلغ 250،000 ریال
 • جایزه نفر سوم وجه نقد به مبلغ 150،000 ریال